18 maart 2019. Wij brachten 8 grote dozen met mooie zomerkleding en gebreide communievestjes, schoeisel e.d. naar Aachen voor verder vervoer naar onze missieposten in Scherbakty en Ust Kamenogorsk door de firma  BPD Exress uit Duitsland. Totale vervoerskosten  € 502,22.

 

12 april 2019. Wij brachten 8 grote dozen met mooie zomerkleding ...(zie 18 maart) Totale vervoerskosten      499,19 euro

Oest-Kamenogorsk, advent 2018

Beste familie Keijmis, weldoeners en vrienden.

Van ieder is het persoonlijk afhankelijk of Christus in zijn hart geboren wordt of niet; of Kerstmis alleen een materieel feest zal zijn of dat ik mijn hart open voor de ware Kerstgenade, de genade van mijn verlossing.
Aan het begin van deze brief wensen wij daarom ieder van u alvast een goede voorbereiding op dit heilige feest. Moge de heilige Maagd Maria ons door deze advent leiden.
Deze brief geldt mede als uitdrukking van onze diepe dankbaarheid. Elk van de laatste vier dozen was een groot, twintig kilogram zwaar kerstpakket! De schitterende gebreide spullen, de kleding, de laarzen, het kleine speelgoed …
Uw hele hart bevond zich werkelijk in de dozen! Moge God het u lonen.

De Stichting Warm Hart voor Siberië moet tot zijn spijt meedelen dat de inzameling  van kleding voor volwassenen gaat stoppen, vanwege het sluiten van het depot in Ahrbrük in de de Duitse Eiffel, i.v.m. de hoge leeftijd van het echtpaar aldaar. Jaarlijks brachten wij er ongeveer 1000 bananendozen vol kleding  e.d. voor verder vervoer naar de voormalige Oostbloklanden.

Wij gaan door met ons werk voor twee missieposten in Kazachstan van de kloosterorde  "Familie van Maria", waarvan onze zoon pater Petrus Canisius, Opus J.S.S. lid is, zo'n 6000 km hier vandaan.

Onze hulpverlening zal blijven bestaan uit:

- het zenden van voornamelijk gebreide kinderkleding in extra grote dozen, € 50 - € 60 per doos via "Bender Post Express" naar de        missieposten Scherbakty en Ust Kamenogorsk in Kazachstan. zoals wij dat reeds sinds 2007 doen. Hiervan publiceerden wij jaarlijks      kerstbrieven.

- financiële hulp en ondersteuning van de gaarkeukens voor kinderen, bejaarden en de meest behoeftigen in hun missieposten.  Donatie:  NL71 RABO 0128 4526 76 ( ANBI instelling) ook mogelijk zonder drempel !!! Info via de penningmeester.

Wij danken u hartelijk voor uw verleende hulp en hopen dat u dit in de toekomst zult blijven doen door de ondersteuning en begeleiding van uw gebed. In de missie's  bidden zij ook voor uw intenties.   www.warmhartvoorsiberie.nl 

16 maart, ziin 8 grote dozen met mooie zomerkleding  in Aachen gebracht voor verder transport met PBD Express naar Kazachstan.     4 dozen naar onze missiepost in Scherbakty en 4 dozen naar Ust-Kamenogorsk. ( € 3.66 per kg ) totale kosten € 530,31. 26 april kregen wij een mail-bericht van beide missieposten dat de dozen waren aangekomen, met veel dank voor de mooie goederen.

25 april, zijn 360 bananendozen met baby, kinder, dames en heren kleding schoeisel, medische middelen en medicijnen, met een gehuurde auito naar het depot in Ahrbrück Duitsland gebracht, voor verder vervoer naar de missieposten van Pater Rolf-Philipp Schönenberger in Oost Europa. Totale kosten  €  544,20.  Dit was tevens onze laatste vracht omdat het depot in mei gaat sluiten.

17 september  en 19 oktober zijn in totaal 16 grote dozen met warme gebreide baby en kinderkleding in Aachen gebracht voor verder transport met PBD Express naar de  twee missies in Kazachstan. Totale kosten € 791,87. Van de missie posten is  bericht ontvangen dat alle dozen goed zijn aangekomen. Zij danken alle milde gevers.

9 oktober kwam pater Stefan Lippert Opus J.S.S. en sr. Juliana en sr. Maria Columba van de Congregatie "Familie van Maria" een presentatie geven  -in het Laurentius-home Voerendaal en de burgerij in Klimmen- over hun werk in Scherbakty en Kazachstan.

Van 22 t/m 27 oktober hebben wij een deurcollecte gehouden in de Gemeente Voerendaal,                                                               Opbrengst was € 1.488,71.Onze hartelijke dank.

Subcategorieën

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2017

                                                                                                     2017                                                     2016                                                   2015

                                                                                                           €                                                        €                                                         €

Ontvangensten   

 

Algemene Giften                                                                      5.623,20                                            6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                               2.000,00                                               976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                            0,00                                                   0,00                                                     0,00

Totaal                                                                                (A)   7.623,20                                   (A)    7.714,63                                   (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                              4.110,56                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                1.015,78                                                  80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                                (B)    5.126,34                                   (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                      (A-B)    2.496,86                               (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                          1.512,64                                               -195,29                                             1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                         1.880,88                                                896,66                                                          0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                   896,66                                                    0,00                                                      987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                            984,22                                               896,66                                               -987,70

                                                                                                     2.496,86                                               701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

                                                                                2017                                                         2016                                                   2015

                                                                                       €                                                                €                                                          €

 Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen              3.782,50                                                   4.404,30                                               5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                            1.690,70                                                    2.103,67                                               2.059,68

Interest                                                                                         0,00                                                           0,00                                                       0,00

                                                                                              5.473,20                                                    6.507,97                                                7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      255,08                                                       336,42                                                 208,63

Financiële steun                                                                            0,00                                                    2.000,00                                              2.000,00

Inkoop goederen                                                                     1.812,31                                                    2.126,87                                             1.433,66

Transport- en portokosten                                                       1.893,17                                                    2.239,97                                             2.645,44                                               

                                                                                                3.960,56                                                    6.703,26                                              6.287,73

Saldo baten en lasten                                          1.512,64                                           -195,29                                              1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2017                                              

 

                                                                                                        2017                                            2016                             2015                                         

                                                                                                              €                                                   €                                   €                             

 Activa                                                                                  

Vlottende activa

 

Kas                                                                                                581,16                                          244.69                         307,45                                                        Rabobank                                                             9.881,77                                        7.721,38                     6.957,25                                             

Vorderingen                                                                                      0,00                                                0,00                            0.00                                                                                                                                  10.462,93                                         7.966,07                    7.264,70                                             

 

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                           7.069,41                                         7.264,70                   5.779,69                                         

Bestemming resultaat                                                                      0,00                                                 0,00                         0,00                                           

Baten en lasten 2014 resp 2013                                                1.512,64                                             -195,29                  1.485,01                                                                                                                                     8.582.05                                            7.069,41                 7.264,70                                                               

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        1.880,88                                             896,66                           0,00                                                                                                                                   10.462,93                                          7.966,07                    7.264,70