„De werken van naastenliefde zijn niets anders dan een overstromen van Gods liefde, die in ons is. Hoe dieper iemand met God verbonden is, hoe meer houdt hij van de naaste.” - Moeder Teresa


Kazakstan 28 januari 2015
Beste vrienden en weldoeners in Nederland! Deze dank komt uit het verre Kazakstan tot u naar Nederland!


Wij willen u allen van harte danken voor de gulle hulp, die u ons door deze adventsactie heeft laten doen toekomen. U weet, dat vooral de winter in Kazakstan gepaard gaat met grote nood. Deze week hadden we tot -43 °C en men zou denken, dat niemand zijn huis vrijwillig verlaat, als dit niet absoluut noodzakelijk is. Vele hulpbehoevenden worden echter door de nood daartoe gedwongen en juist in deze koude dagen komen vele armen met de meest verschillende verzoeken naar ons toe.

Gisteren bijvoorbeeld kwam huilend een moeder, die haar vijf kinderen alleen moet opvoeden aan onze deur, haar drie jongste kinderen zien we regelmatig in onze kindergaarkeuken. Omdat ze haar huurachterstand niet meer kon betalen, dreigde haar verhuurster, hen uit het huis te zetten, als ze haar het geld niet onmiddellijk zou geven.

De adventsactie die in 2014 in de St. Josephparochie Heerlerbaan - Heerlen werd gehouden voor het kindertehuis in Scherbakty / Kazachstan (zie foto rechts) door onze stichting, heeft een totaal bedrag van € 2.507,56 opgebracht. Het Missiebureau van het Bisdom Roermond heeft dit bedrag aangevuld tot € 4.000,00.  Namens de missionarissen van de Familie van Maria en de kinderen van het tehuis, dankt de stichting alle milde gevers van het: Missiebureau van het Bisdom Roermond, St. Josephkerk, L.K.V. , St. Elisabethkapel, Parc Imstenrade en zij die via bank of particulier hun donatie overmaakten.         Penningmeester W. Keijmis  /  diaken.

De Stichting Warm Hart voor Siberië en onze missionarissen,

wensen alle  vrienden en weldoeners een gezegend en liefdevol 2015

Scherbakty Kazachstan 21 oktober 2014  

Beste familie Keijmis, vrienden en weldoeners.

Toen we vandaag de vier door u toegestuurde dozen openden, was het voor ons zusters onmogelijk geen uiting te geven aan onze blijdschap. Steeds weer riepen we bij het bekijken van de spullen toe: "kijk toch eens, hoe mooi!" Het is ongelofelijk dat u ons weer zo rijkelijk bedeelt hebt met veel kinderkleding, zelfs nieuw thermisch, warme kousen, schoenen en kleine speeltjes. Het zo mooie breiwerk is natuurlijk ook een bijzondere vreugde. De hemel moge u belonen voor alle mutsen met bijpassende sjaal. Onze Jezus zegt immers zo troostvol tot de heilige zuster Faustina Kowalska: "de waarden van de dingen ligt niet in het grote maar wordt bepaald door de liefde waarmee ze gedaan zijn!"  En deze liefde hebben we aan de bijzondere inhoud van uw dozen echt gezien èn gevoeld. Wat een mooie kerstcadeautjes zullen onze kinderen daarom ook dit jaar weer krijgen. Wij, missionarissen, willen bij deze dan ook onze dankbaarheid jegens u allen uitdrukken.

Op onze Kazachstaanse steppen is al de eerste sneeuw gevallen. Het kan wel 30 tot 50 graden gaan vriezen. God zij dank is de aardappel en groente oogst al velig in de kelders opgeslagen. Zoals u weet, bestaat ons grote gezin niet uit  twee of drie kinderen, maar telt zestig kinderen, die hongerig ter tafel gaan en weldra van blijdschap zullen stralen als uw mooie gaven -de geweldige kinderkleding en het breiwerk- als persoonlijk cadeau in ontvangst zullen nemen. De prijs van levensmiddelen, hout en steenkool stijgen gestaag en men vraagt zich af waar dit zal eindigen. Bovendien staan de lonen niet in verhouding tot de prijzen die enorm oplopen. Je zou  de indruk kunnen krijgen dat Kazachstan mee wil spelen op de wereldmarkt. De realiteit is echter dat de bevolking op het platteland aan de bedelstaf was en nog steeds is. Het klopt dat wij, missionarissen, door het dagelijkse werk met de armen de behoeftigste zijde van het land zien, maar ze is wel de grootste.
Wij kunnen u daarom niet voldoenbde danken voor uw trouwe ondersteuning.

Tot overmaat van ramp is er in ons dorp een ware luizenplaag uitgebroken, waar ook de missionarissen niet van gespaard bleven. Het was zelfs zo erg, dat we de gaarkeuken moesten sluiten om het hele huis, van de kelder tot de schoorsteen te reinigen en desinfecteren. Tegelijkertijd begon het groete ontluzen van onze kinderen uit de armste gezinnen. In plaats van het simpele, hier geproduceerde luizenmiddel dat we al jaren in dergelijke noodgevallen gebruiken, wordt nu alleen nog maar een dure Europese schampo aangeboden. Omdat velen daartoe niet het geld hebben, kochten wij het voor de armste gezinnen en brachten het thuis langs. Allen namen het dankbaar aan. In het dagelijks gebed met de kinderen hier in Kazachstan sluiten wij al uw intenties mee in. Moge de "Koningin van de Rozenkrans" u en uw gezinnen met haar bijzondere moederlijke zegen, zegenen.                                                            Uw dankbare missionarissen uit Scherbakty, Kazachstan.

De 'Stichting Warm Hart voor Siberië' houdt met toestemming van deken Th. van Galen, pastoor van de St. Josephparochie en de St. Elisabethkapel van Parc Imstenrade in Heerlen, tijdens de vier weken van de Advent,  een Adventsactie voor inzameling van geld voor het Kindertehuis in Scherbakty / Kazachstan. De stichting ondersteunt het missiewerk van de kloostergemeenschap van de 'Familie van Maria' die in Scherbakty werkzaam zijn. Zij geven de meest verlaten en armste kinderen een warme maaltijd, kleding, scholing en een liefdevolle opvang.

'Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan'

Ook U kunt een gift storten op Rek. NL 71 RABO 0128 4526 76 t.a.v Stichting Warm Hart voor Siberië o.v.v. Adventsactie.          ANBI

Wij danken het Missiebureau Roermond bij voorbaat voor de toezegging het totaal bedrag met 1/3 aan te vullen.

Subcategories

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2016

                                                                                                        2016                                                  2015

                                                                                                              €                                                        €

Ontvangen   

 

Algemene Giften                                                                      6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                                  976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                           0,00                                                     0,00

Totaal                                                                             (A)    7.714,63                                    (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                   80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                             (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                   (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                       -195,29                                                1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                        896,66                                                      0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                    0,00                                                  987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                         896,66                                               -987,70

                                                                                                     701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

                                                                                 2016                                       2015

                                                                                         €                                              €

 

Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen                 4.404,30                                             5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                               2.103,67                                             2.059,68

Interest                                                                                            0,00                                                    0,00

                                                                                                 6.507,97                                             7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      336,42                                                  208,63

Financiële steun                                                                     2.000,00                                               2.000,00

Inkoop goederen                                                                    2.126,87                                               1.433,66

Transport- en portokosten                                                      2.239,97                                               2.645,44                                               

                                                                                               6.703,26                                                6.287,73

Saldo baten en lasten                                         -195,29                                               1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                                                             31-12-2016                                           31-12-2015                             31-12-2014

                                                                                                             €                                                           €                                              €

Activa                                                                     

Vlottende activa

Kas                                                                                              244.69                                                307.45                                    1.026.54

Rabobank                                                                                 7.721,38                                             6.957,25                             v    5.740,85  

Vorderingen                                                                                    0,00                                                    0,00                                           0,00

                                                                                                  7.966,07                                             7.264,70                                    6,767,39

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                        7.264,70                                            5.779,69                                       2.218,24

Bestemming resultaat                                                                   0,00                                                   0,00                                              0,00

Baten en lasten 2016 / 2015 resp.2014                                   -195,29                                             1.485,01                                       3.561,45

Totaal                                                                                        7.069,41                                            7.264,70                                       5.779,69

 

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        896,66                                                   0,00                                           987,70

                                                                                                  7.966,07                                            7.264,70                                        6.767,39