2017.092.1 113906-Foto-breigroep-voor-websiteDe gemeente Voerendaal heeft een ideeënwedstrijd uitgeschreven om `eenzaamheid` te voorkomen of te verminderen.Cisca Keijmis is uitgeroepen tot   `Ambassadeur tegen eenzaamheid` van de Gemeente Voerendaal. Zij gaat breigroepen opzetten in de vier wijkcentra`s met als doel warme   kleding te breien voor het arme en koude   Siberië. De Gemeente Voerendaal ondersteunt   financieel het project.. In het wijkcentrum `Kunderhoes`  is reeds een groep  gestart  zoals u ziet op de foto. Het resultaat mag er zijn.   De `Stichting Warm Hart voor Siberië` zorgt   dat de   goederen ter plaatse komen, waar ze   worden uitgedeeld aan de straat en rioolkinderen in de missies van de `gemeenschap van de Familie van Maria~in Siberië. Frans Jozef. Keijmis, Pater Petrus Canisius Opus J.S.S. is lid van deze gemeenschap.  

 

Scherbakty 17 april 2017. Lieve vrienden en weldoeners uit Nederland. "Christos Waskres ! Waistinu Waskres !" "De Heer is opgestaan ! Hij is waarlijk opgestaan !" Hoe hoeveel troost schenkt ons toch het Geloof vooral als men ziet, dat de duisternis steeds groter lijkt te worden. Bij ons in Kazachstan zijn de prijzen weer enorm gestegen en zo lijden mensen echt honger. De kou, min 35 tot 50 graden, ,die de brandstof in de winter zo verslonden had, en het sterke griepvirus wat medicijnen vereist, laat geen geld over voor levensmiddelen, laat staan voor kleren. Onlangs waren wij bij een gezin, waarvan de kinderen dagelijks onze gaarkeuken bezoeken. Het huis is zeer klein, arm, maar alles geordend en zeer schoon. De moeder zorgt alleen voor haar drie kinderen in de leeftijd van zes tot 14 jaar. Als wij vernamen, dat alle drie kinderen ziek zijn en mamma (Natasja) ondanks koorts toch gaat werken om geld te verdienen, omdat er geen brood meer in huis was, laat staan de medicijnen, zijn wij meteen op weg gegaan om voedselhulp en medicijnen te brengen. Dank zij hulp van zoveel vrienden en weldoeners konden we voor dit gezin zelfs brandstof kopen. Toen één van onze gelovigen van de nood hoorde, ging ze meteen op weg naar de winkel om eieren, olie, vlees, en thee, voor dit gezin te kopen. dat heeft onze missionarissen zeer verheugd omdat wij weten dat het nog enige tijd duurt tot het volgende minimum loon voor deze vrouw er is. Wat een zegen als arme mensen nog armere helpen! Juist kinderen uit zulke gezinnen kunnen wij dan ook de uw prachtige kleding verder geven. zo kunnen wij alleen weer Gods rijke zegen wensen voor uw ondersteuning die het ons mogelijk maakt veel goeds te doen en hulp te bieden. Samen met de kinderen sluiten wij uw zorgen in onze dagelijkse gebeden mee in,

In grote dankbaarheid, uw missionarissen uit Scherbakty.

Stichting Warm Hart voor Siberië kan niet werken zonder de financiële ondersteuning van vele donateurs. Het, verpakken en versturen van de vele goederen door vrijwilligers, kosten helaas geld. Ondanks dat de stichting geen winst maakt, worden er dus, omwille van het versturen van de kleding e.d. toch kosten gemaakt. Onze stichting, bestuurd door vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, ook geen onkosten vergoeding. Ook proberen wij, naar vermogen, de missieposten financieel te ondersteunen, b.v. gaarkeukens, huisvesting, onderwijs en de zorg voor de allerarmste kinderen, gezinnen, bejaarden en zieken.

Daarom vragen wij u om een liefdevolle gift:

Rekening nummer: NL71 RABO 0128 4526 76

t.n.v. Stichting Warm Hart voor Siberië


De logo anbiStichting Warm Hart voor Siberië is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling ANBI. Daarom zijn uw giften binnen de bestaande regels fiscaal aftrekbaar!

U kunt zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken. Indien u minimaal vijf jaar lang een gift doet, kunt u een onder-handse schenkingsovereenkomst opmaken. Het te schenken bedrag is dan volledig aftrekbaar. Voor een model  onderhandse schenkingsover-eenkomst kunt contact opnemen met de penningmeester W.Keijmis  (zie menu contact)

Wij danken de Rabobank dat zij verenigingen en stichtingen, zoals Stichting Warm Hart voor Siberië, ook een warm hart toedragen, en de kosten van de Rabo rekening en het Rabo Internetbankieren vergoeden. Dank!

RSIN fiscaal nummer:
8526.30.463

K.v.K – nummer: 57555508

Schenking aftrekbaar.

Giften via de bankrekening, kunnen wij niet persoonlijk bedanken daar de bank wegens privacy redenen geen adressen mag vrijgeven. Daarom danken wij via deze weg onze liefdevolle milde gevers.

 

Subcategorieën

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2017

                                                                                                     2017                                                     2016                                                   2015

                                                                                                           €                                                        €                                                         €

Ontvangensten   

 

Algemene Giften                                                                      5.623,20                                            6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                               2.000,00                                               976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                            0,00                                                   0,00                                                     0,00

Totaal                                                                                (A)   7.623,20                                   (A)    7.714,63                                   (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                              4.110,56                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                1.015,78                                                  80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                                (B)    5.126,34                                   (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                      (A-B)    2.496,86                               (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                          1.512,64                                               -195,29                                             1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                         1.880,88                                                896,66                                                          0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                   896,66                                                    0,00                                                      987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                            984,22                                               896,66                                               -987,70

                                                                                                     2.496,86                                               701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

                                                                                2017                                                         2016                                                   2015

                                                                                       €                                                                €                                                          €

 Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen              3.782,50                                                   4.404,30                                               5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                            1.690,70                                                    2.103,67                                               2.059,68

Interest                                                                                         0,00                                                           0,00                                                       0,00

                                                                                              5.473,20                                                    6.507,97                                                7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      255,08                                                       336,42                                                 208,63

Financiële steun                                                                            0,00                                                    2.000,00                                              2.000,00

Inkoop goederen                                                                     1.812,31                                                    2.126,87                                             1.433,66

Transport- en portokosten                                                       1.893,17                                                    2.239,97                                             2.645,44                                               

                                                                                                3.960,56                                                    6.703,26                                              6.287,73

Saldo baten en lasten                                          1.512,64                                           -195,29                                              1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2017                                              

 

                                                                                                        2017                                            2016                             2015                                         

                                                                                                              €                                                   €                                   €                             

 Activa                                                                                  

Vlottende activa

 

Kas                                                                                                581,16                                          244.69                         307,45                                                        Rabobank                                                             9.881,77                                        7.721,38                     6.957,25                                             

Vorderingen                                                                                      0,00                                                0,00                            0.00                                                                                                                                  10.462,93                                         7.966,07                    7.264,70                                             

 

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                           7.069,41                                         7.264,70                   5.779,69                                         

Bestemming resultaat                                                                      0,00                                                 0,00                         0,00                                           

Baten en lasten 2014 resp 2013                                                1.512,64                                             -195,29                  1.485,01                                                                                                                                     8.582.05                                            7.069,41                 7.264,70                                                               

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        1.880,88                                             896,66                           0,00                                                                                                                                   10.462,93                                          7.966,07                    7.264,70